فرم دریافت نمایندگی

نام و نام خانوادگی(الزامی)
جنسیت(الزامی)
نام پدر(الزامی)
شماره ملی(الزامی)
محل درخواست نمایندگی
آدرس کامل فروشگاه
نوع مالکیت فروشگاه
متراژ فروشگاه خود را برحسب متر بفرمایید
تعداد پرسنل در حال حاضر
ارسال عکس از موقعیت فروشگاه
دارای انبار می باشد؟
مساحت انبار خود را برحسب متر مربع بفرمایید؟
سیستم حسابداری شما به چه صورت است؟
شماره تماس(الزامی)
پست الکترونیکی(الزامی)
پیش بینی فروش ماهیانه خود را برحسب ریال بفرمایید
سابقه در کار پوشاک (سال)
در صورت موافقت همکاری با شما کدام روش خرید را انتخاب میکنید
چرا شرکت ستیا را برای اخذ نمایندگی انتخاب کردید؟
پیشنهاد و نحوه همکاری